http://www.ewanet.witryna.info/


Szczęść Boże!
Mam na imię Ewa.
Zajmuję się katechezą. Obecnie pracuję w gimnazjum.
Pragnę za pośrednictwem internetu podzielić się swoimi spostrzeżeniami i pomysłami.

 

Czym jest katecheza?
Gdyby zapytać przechodnia na ulicy z czym kojarzy słowo "katecheza", prawdopodobnie odpowiedziałby - z nauką o Bogu, o religii, o Kościele. Może nawet rozwinąłby wypowiedź podając jakieś szczegóły z własnego lub rodzinnego doświadczania katechezy.

 

Pragnę przybliżyć czytelnikom pojęcie "katechezy".
Jan Paweł II tłumaczy: "Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci, młodzieży i dorosłych, a obejmuje przede wszystkim nauczanie doktryny chrześcijańskiej, przekazywane na ogół w sposób systematyczny i całościowy dla wprowadzenia wierzących w pełnię życia chrześcijańskiego" (Adhortacja Apostolska JPII o katechizacji w naszych czasach, nr 18).

 

Pierwsza cecha to systematyczne i uporządkowane wprowadzanie w Objawienie. Rozumiem tu naukę wiadomości katechizmowych, biblijnych, historycznych, moralnych, eklezjalnych. To przekaz wiedzy o wierze, jej zasadach, wymaganiach i przywilejach jakie posiada członek Kościoła Katolickiego.

 

Drugą cechę stanowi powiązanie nauki czyli wiedzy z życiem sakramentalnym. Nie można tylko wiedzieć o Bogu, za mało znać Jego naukę, nawet imponować cytatami z Biblii lub pism autorytetów Kościoła, potrzeba sprzężenia pomiędzy "wiem o Bogu" a "żyję"; "znam" a "trwam w Bogu".
Życie sakramentami, zwłaszcza Eucharystią, jest wyznacznikiem na ile jestem wierzący, na ile mogę powiedzieć o sobie "to ja katolik".
Katecheza prowadzi do uświadomienia sobie wagi sakramentów, ich znaczenia dla osobistej relacji człowieka z Bogiem, jak i dla szerokiego rozumienia "bycia człowiekiem z innymi".

 

Trzeci walor to wychowanie człowieka do działalności godnej chrześcijanina realizujacej sie w małych wspólnotach rodzinnych, poprzez parafialne, aż do utożsamiania się z posługą Kościoła Powszechnego.
Nauka Jana Pawła II jest konkretna i esencjonalna: wychowywać, nauczać i wprowadzać w życie Kościoła oto czym jest katecheza. Czegóż można więc sobie życzyć? Katechetów pełnych zapału, otwartych na Ducha Świętego, powierzających swoją prace Bogu i wiernych Ewangelii, która jest najlepszym kręgosłupem moralnym w każdej epoce i szerokości geograficznej.

 

Oto kilka wypowiedzi z ankiet zawartych w mojej pracy magisterskiej:

Rodzice:

 • "Myślę, że katecheza jest przekazywaniem wiedzy o Bogu, ukazywaniem Jego działań w życiu ludzi. Chodzi o poznanie doktryny chrześcijańskiej, praktyk chrześcijańskich, życia właśnie takiego."
 • "Katecheza jest pouczeniem o tym wszystkim, co dokonało się przez Jezusa Chrystusa i co od początku głosił Kościół. Ma doprowadzić do Kościoła. jest zaproszeniem do wspólnoty Kościoła. Zadaniem katechezy jest wprowadzenie w rozumienie znaków liturgicznych."
 • "Katecheza to niezwykła lekcja, która uduchawia uczniów, ucisza troski, doprowadza do zrozumienia, czym jest miłość, przyjaźń, dobro i szczęście, poświęcenie i wyrzeczenie się."
 • "Chodzi w niej chyba o właściwe przygotowanie do życia, które niesie trudne problemy, a człowiek popada w panikę i czyni niezbyt mądre rzeczy. Aby młody człowiek przestał się bać życia lub nim szafować, aby odnalazł się w rodzinie, w społeczeństwie i nie ukrywał, że jest wierzącym."

 

Katecheci:

 • "Katecheza jest nauką o Bogu, Jego zbawczym planie urzeczywistnionym w i przez Jezusa Chrystusa, wprowadza w życie sakramentalne, które umacnia człowieka w przestrzeganiu zasad wiary."
 • "Powinna być lekcją poznania, na której poznajemy zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa."
 • "Katecheza jest wychowaniem. Chodzi o specjalny rodzaj wychowania. Katechizowani mają wzrastać w wierze, we wspólnocie z Bogiem - pogłębionej życiem sakramentalnym. Wychowywać w wierze!"
 • "Na katechezie troszczymy się o rozwój wiary, o jej pełny rozwój. Wychowujemy w niej, aby uczniowie żyli według zasad wiary, którą wyznają."

 

Uczniowie:

 • "Jest nauką i pogłębieniem wiedzy o Bogu, o wszystkim, co jest związane z życiem i istnieniem Boga."
 • "To dobra nauka o Bogu, przykazaniach, sakramentach."
 • "Katecheza jest przekazywaniem przez katechetę wiadomości o Bogu itp., o historii Kościoła, zwyczajach dawnych i dzisiejszych w Kościele."
 • "Jest nauka o Kościele, katolicyzmie. Jest potrzebna. Dowiadujemy się z niej o nauce Chrystusa, o wypełnianiu przykazań, o Mszy Świętej."
 • "Katecheza moim zdaniem powinna obejmować na pewno sprawy religii, lecz trzeba dużo mówić i dyskutować o naszych problemach, o problemach życia - alkoholizm, narkomania, środki antykoncepcyjne."
 • "Chodzę na katechezę, bo jest ona ciekawą rozmową na tematy, których nie poruszają inni nauczyciele. To takie tematy jak kłopoty życia małżeńskiego, patologie społeczne, a także problemy związane ze sobą samym."

 

Czym jest katecheza? Polecam lekturę:

Adhortacja apostolska Jana Pawła II o katechizacji w naszych czasach - Catechesi tradendae, w: Katecheza po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, t.2,red. ks. Wł. Kubik SJ, ATK, Warszawa 1985, s.146-217.

Ogólna Instrukcja Katechetyczna - Directorium Catechisticum Generale, w: Katecheza po Soborze...dz.cyt., t.1, s.91-192.