http://www.ewanet.witryna.info/

 

Przedmiotowy system oceniania z religii

Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. z 11 maja 2007 r. Nr 83 poz. 562).

 • Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce.

 

 • Podstawa programowa dla gimnazjum - program nauczania religii rzymskokatolickiej nr AZ-31-01/1 z 20 IX 2001 Tytuł programu: Wierzyć Chrystusowi.

Przedmiot oceny z religii zawiera we własnym zakresie (podobnie jak w innych przedmiotach) kryteria poznawcze, kształcące i wychowawcze. Podstawą wystawiania oceny szkolnej w nauczaniu religii jest wiedza ucznia, jego umiejętności, a także aktywność, pilność i sumienność.

Kontrola i ocena w religii nie dotyczy wyłącznie sprawdzenia wiadomości, lecz także wartościowania umiejętności, postaw, zdolności twórczych, rozwoju zainteresowań, motywacji

uczenia się, a głównie kształtowania cech charakteru, woli, odpowiedzialności za swoje czyny, dokładności, wytrwałości, pracowitości, kultury osobistej i zaangażowania w życie religijne z wykorzystaniem poznanych wiadomości i umiejętności.

W ocenianiu z religii obowiązują poniższe zasady:

 • Obiektywność – zastosowanie jednolitych norm i kryteria oceniania.

 • Jawność – podawanie na bieżąco wyników pracy ucznia

 • Instruktywność – wskazanie na występujące braki.

 • Mobilizacja do dalszej pracy.

Ocenie podlegają:

 • Pisemne prace kontrolne - dwa razy w ciągu semestru, obejmujące więcej niż trzy jednostki lekcyjne, zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzone katechezą powtórkową - sprawdzane przez nauczyciela do dwóch tygodni.

Punktacja sprawdzianu:

0 – 34% ndst

35 – 50% dop

51 – 74% dst

75 – 89% db

90 – 100% bdb

powyżej 100% - wiedza wykraczająca poza program nauczania cel

 • Kartkówki - zakres ich materiału powinien obejmować nie więcej niż trzy jednostki lekcyjne lub materiał podstawowy. Nie muszą być zapowiadane przez nauczyciela.

 • Odpowiedzi ustne z zakresu trzech ostatnich lekcji.

 • Wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas dyskusji, powtórzenia oraz praca w grupie itp.

 • Praca domowa: krótkoterminowa i długoterminowa, kontrolowana na bieżąco.

 • Ocena ze znajomości podstawowych prawd wiary zdobywana podczas odpowiedzi ustnej lub pisemnej.

 • Pilność, systematyczność, postawy, umiejętności.

 • Przygotowanie do poszczególnych katechez.

 • Korzystanie z Pisma Świętego, podręcznika i innych materiałów katechetycznych.

 • Zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości szkolnych o charakterze religijnym, zaangażowanie w przygotowanie gazetek szkolnych, udział w konkursach religijnych, współpraca ze wspólnotą parafialną.

 • Inne możliwości stwarzające podstawę oceniania np. scenki, prezentacje, udział w jasełkach, kole biblijnym , Szkolnym Kole Modlitwy Różańcowej, wolontariacie, realizacja projektów edukacyjnych z religii, itp.

Oceny cząstkowe, śródroczne i roczne(końcowe) stawia się według skali zgodnej ze statutem szkoły:

 • celujący (6),

 • bardzo dobry (5),

 • dobry (4),

 • dostateczny (3),

 • dopuszczający (2),

 • niedostateczny (1).

Poprawianie:

 • Odpowiedzi ustne – poprawa według wspólnie ustalonego terminu w ciągu dwóch tygodni.

 • Prace domowe krótkoterminowe nie podlegają poprawie.

 • Uczeń, który nie pisał sprawdzianu i uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną, ma obowiązek zaliczenia materiału w ciągu dwóch tygodni w formie ustalonej przez katechetę.

 • Poprawianie może odbywać się w formie pisemnej lub ustnej z zakresu określonego indywidualnie. Poprawiona ocena nie może być skreślona, przy czym katecheta może uznać poprawioną ocenę za ostateczną.

 • Uczeń może być niesklasyfikowany z religii, jeżeli istnieje brak podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie edukacji.

 

Wymagania ogólne na poszczególne oceny:

Wymagania ponadprogramowe: OCENA CELUJĄCA:

 • Wiedza ucznia znacznie przekracza poziom i program, treści powiązane są w systematyczny układ.

 • Umiejętności znacznie wykraczają poza program; uczeń samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program.

 • Uczeń wyróżnia się aktywnością, twórczo rozwija uzdolnienia, dba o formację religijną, z zaangażowaniem wypełnia obowiązki; pilny, gorliwy.

 • Płynnie posługuje się językiem biblijnym, zna terminologię właściwą dla poziomu edukacyjnego.

 • Swobodnie posługuje się pojęciami wchodzącymi w zakres materiału kształcenia;zwraca uwagę na piękno języka.

 • Angażuje się w prace pozalekcyjne np. Koło Biblijne, Szkolne Koło Modlitwy Różańcowej, wolontariat, projektu edukacyjne z religii,gazetki religijne, montaże sceniczne, pomoce katechetyczne itp.

 • Posiada osiągnięcia w konkursach wiedzy religijnej.

 • Uzyskał minimalne wyniki ze sprawdzianów, kartkówek i odpowiedzi: bardzo dobry, celujący.

 • Wykonał zadania dodatkowe i otrzymał co najmniej ocenę bdb: za 10 prac ocena celująca na okres.

 • O ocenie celującej mogą decydować również inne indywidualne osiągnięcia ucznia, kwalifikujące go do tej oceny.

 

Wymagania dopełniające: OCENA BARDZO DOBRA:

 • Uczeń posiada wyczerpujący zakres wiedzy określony programem, wiadomości powiązane w logiczną całość.

 • Posiada pełny zakres umiejętności określonych programem; uczeń sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

 • Jest aktywny, dba o formację religijną; sumiennie wypełnia obowiązki; pilny, rzetelnie wykonuje powierzone mu zadania.

 • Bardzo dobrze posługuje się językiem biblijnym, zna terminologię właściwą dla poziomu edukacyjnego.

 • Uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej.

 • Cechuje go pełną znajomość modlitw i prawd wiary.

 • Angażuje się w prace pozalekcyjne np. gazetki religijne, montaże sceniczne, pomoce katechetyczne itp.

 • Uzyskał minimalne wyniki ze sprawdzianów, kartkówek i odpowiedzi: dobry, bardzo dobry.

 • Wykonał zadania dodatkowe i otrzymał co najmniej ocenę bdb: za 7 prac ocena bdb na okres.

 • O ocenie bardzo dobrej mogą decydować również inne indywidualne osiągnięcia ucznia, kwalifikujące go do tej oceny.

   

Wymagania rozszerzające: OCENA DOBRA:

 • Wiadomości ucznia określone programem przekraczają wymagania minimum programowego.

 • Poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

 • Uczeń aktywny; wypełnia powierzone mu zadania; wymaga kontroli pod względem pilności, starannie wypełnia obowiązki.

 • Potrafi samodzielnie posługiwać się terminami naukowymi.

 • Wykazuje się dobrą znajomością modlitw i prawd wiary.

 • Uzyskał minimalne wyniki ze sprawdzianów, kartkówek i odpowiedzi: dostateczny, dobry.

 • Wykonał minimum 5 razy zadanie dodatkowe co najmniej na ocenę dobrą.

 • O ocenie dobrej mogą przesądzić także inne indywidualne osiągnięcia ucznia, kwalifikujące go do tej oceny.

 

Wymagania podstawowe: OCENA DOSTATECZNA:

 • Uczeń zna podstawowe wiadomości.

 • Prezentuje umiejętności określone programem; uczeń nie przekracza wymagań zawartych w minimum programowym oraz rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.

 • Brak większego zainteresowania i zaangażowania; zdarza mu się zaniedbać obowiązki.

 • Prawdy wiary przekazuje za pomocą języka potocznego.

 • Wykazuje się podstawową znajomością modlitw i prawd wiary.

 • Uzyskał minimalne wyniki ze sprawdzianów, kartkówek i odpowiedzi: dopuszczający, dostateczny.

 • O ocenie dostatecznej mogą przesądzić także inne indywidualne uwarunkowania danego ucznia.

 

Wymagania konieczne: OCENA DOPUSZCZAJĄCA:

 • Uczeń ma braki w opanowaniu podstawowego materiału, przedstawia minimalne, luźno zestawione wiadomości.

 • Uczeń rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.

 • Niechętnie uczestniczy w procesie katechetycznym; wykazuje brak zaangażowania, działa niedbale.

 • Uczeń ma trudności z przekazem słownym.

 • Ma problemy ze znajomością modlitw i prawd wiary.

 • Uzyskał minimalne wyniki ze sprawdzianów, kartkówek i odpowiedzi: niedostateczny, dopuszczający.

 

 • O ocenie dopuszczającej mogą przesądzić także inne indywidualne cechy, postawy i braki obserwowane u ucznia.

 

OCENA NIEDOSTATECZNA:

 • Uczeń nie spełnia wymagań koniecznych na ocenę dopuszczającą.

 • O ocenie niedostatecznej mogą przesądzić także inne indywidualne cechy, postawy i braki obserwowane u ucznia.